جلسه پانزدهم

17 دسامبر 2018 0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل پنجم بر وجود برزخی: تفاوت دو نظام تکوین(دنیا و آخرت)
خداوند در قرآن بین دو نظام تکوین تفاوتهایی قائل است که کنجکاوی هر خواننده ای را می طلبد که می تواند با تحقیق در اطراف آن به عالیترین مدارج تکامل علمی و عملی برسد.
به بخشی از موارد امتیاز آن دو نظام اشاره می شود
۱: درختی که از آتش می روید: إنّها شجرة تخرج  فی اصل الجحیم.صافات۶۴
آن درخت از زقوم از قعر جهنم می روید
الف: میوه اش تلخ است
ب: شکوفه هایش مانند سرهای شیاطین است یعنی بسیار زشت و نفرت انگیز است. طلعها کانّه رؤوس الشیاطین مجرمان از آن می خورند و شکم خود را از آن پر می کنند فانّهم تاکلون منها فمالئون منها البطون صافات۶۵-۶۶
ابوجهل گفت: ان محمدا تزعم  ان النار تنبت الشجرة و النار تخرق الشّجرة حضرت محمد گمان می کند آتش درخت می رویاند و حال آنکه آتش درخت را می سوزاند
قدرت تشخیص و امتیاز بین دو جهان در پرتو خودسازی و پاکسازی وجدان و عقل توانمند می شود و با تعصب و تهاجم قوای هیجان نفس عقل به تیرگی می افتد و مسیر حق و فضیلت را ترک می کند. بطوری که شرافت نفس را از یاد می برد با پیروی بی قید و شرط هوای نفس و روح عصبیت نمی توان حیات برزخی و اخروی را اندازه گیری کرد
در سال ۲۰۱۳ ستاره‌شناسان مأموریت کپلر گزارش دادند، سیاره‌ای همانند زمین موجود است که قابل سکونت می‌باشد. دانشمندان می گویند این سیاره که به اسم کپلر ۶۹سی نامیده شده است همانند سیاره‌های سامانه خورشیدی در مداری ویژه پیرامون ستاره‌ای می‌چرخد. این سیاره فراخورشیدی احتمالاً نخستین سیاره‌ای است که در آن زندگی خارج از زمین وجود دارد. با وجود این تحقیق نمی توان منکر حیات برزخی.
ادامه دارد…..