جلسه سیزدهم

17 دسامبر 2018 0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

مواردی از تعدد هویت های حشر مردمی در قیامت را شمردیم، این ها واقعیت هایی است که در قران امده است.
پنجمین هویتی که بعضی ها در آن ظاهر می شوند که زنجیر بسته و دست بسته هستند
خدا برزخ و قیامت را به زبان دنیا معرفی می کند چون اگر به زبان برزخ معرفی کند نمی فهمید و قابل درک نیست لذا سعی می کند به زبان شما در دنیا بگوید و این دست بستن چطوری هست ما نمی دانیم، قطعا نوع زنجیر بسته ها و دست بسته ها ب دنیا فرق دارد.
آیه قران است که می فرماید: خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه؛ بگیرید و زنجیرش کنید و به سمت جهنم بکشانید
ذیل این آیه آمده این هویت شراب خوارهاست ولو یکبار بخورد، هویت لواط کارهاست، هویت کسی که استمنا می کند
این ها را زنجیر می زنند تا مشخص شود چه کسانی هستند و چه کاری در دنیا انجام دادند و توبه نکرده و مردند
ششمین چهره ها در قیامت فریب خورده ها هستند
ذات اقدس اله در قیامت شیاطین را سرزنش می کند و می گوید یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس ای گروه شیطان ها چقدرزیاد از انسان ها را فریب دادید! و لذا فریب خورده ها در دنیا مشخص نیستند اما در آخرت مشخص هستند و به آنها گفته می شود که شما فریب خوردید و هم چنان منتظر بودید یک کسی دست تان را بگیرید و نتوانستید دست خود ر به دست آن آقا بدهید و شک کردید و با این شک مردید
هفتم حشر زشتی هاست ، در حدیث می گوید که آنقدر بعضی چهره ها زشت است که انسان دوست دارد چهره خوک و روباره را بگیرد اما این چهره را نگیرد!